Close

Privacy Policy

Als Luxma NV (hierna: Luxma) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Luxma houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is ter uitvoering van de vooropgestelde doeleinden;


Wij willen erop wijzen dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

Luxma kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 juli 2018

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Indien u deze wil raadplegen kan u ons een e-mail sturen.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking :

Luxma is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens bereikbaar:

Luxma NV Industriepark 1239 B-3545 Halen +32 13 44 40 94 Info@Luxma.be

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen we op onze website volgende persoonsgegevens:

 • Uw IP adres als u onze website bezoekt
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • Uw locatiegegevens
 • De internetbrowser en het apparaat type waarmee u onze website bezocht heeft
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail als u deze aan ons bezorgt.
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit als u deze aan ons bezorgt.

3. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Enerzijds verzamelen we gegevens van u zoals uw activiteit op onze website, uw locatiegegevens, browser en apparaat type om onze website goed te laten werken opdat deze gemakkelijk te gebruiken is. Dit doen we door het gebruik van cookies. Anderzijds, wanneer u contact met ons opneemt houden we uw naam en e-mailadres bij om terug met u contact op te kunnen nemen en/of voor het uitvoeren van een contract of dienstverlening.

4. Op welke rechtsgrond verwerken we uw gegevens?

Wij baseren ons op twee rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens:

 • We vragen toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn of haar gegevens.
 • We verwerken de gegevens van de betrokkene om een contract of dienstverlening voor te bereiden en/of uit te voeren.

5. Cookies

De website van Luxma gebruikt de volgende cookies:

 • Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren jouw website bezoek en uw gebruikservaring.
 • Analytische cookies (van derde partijen) Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

6. Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Luxma doet beroep op derde partijen voor bepaalde verwerkingsactiviteiten indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting,…)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (e-mail, spamfilter, documenten beheer,…)

Wij sluiten met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst af zodat zij hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij garanderen. Moesten er door een fout toch gegevens beschadigd of verloren raken, is Luxma niet aansprakelijk. Wel doen wij er alles aan om dit in samenwerking met deze derde partij zo snel mogelijk op te lossen. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen doorgegeven, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel wordt vereist. Alle gegevens worden binnen de EU verwerkt.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Luxma doet er alles aan om uw gegevens zo veilig mogelijk te houden. We beloven uw gegevens niet te wijzigen of te verwijderen, tenzij dit door u gevraagd wordt, we maken tijdig back-ups van de gegevens om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan en hebben de nodige maatregelen getroffen om uw gegevens optimaal te beschermen.

8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Luxma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dit maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Hier vindt u de rechten waarop u zich als gebruiker kan beroepen.

 • Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij/zij bekijken hoe zijn/haar gegevens verwerkt worden.


 • Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

 • Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

 • Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

 • Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

 • Recht op beperking van de verwerking

 De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

 • Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.


Indien u dienaangaande nog vragen heeft, kan u contact opnemen met Luxma via info@Luxma.be. Luxma kan uw verzoek niet verwerken zonder bewijs van identiteit.