Close

Algemene voorwaarden

1.De verkoopsvoorwaarden die thans worden vermeld prevaleren op alle vroegere voorwaarden die werden vastgelegd, zelfs indien zij ontstaan zijn uit de bestaande handelsrelaties; tevens zullen deze voorwaarden voorrang krijgen op deze van de koper of medecontractant tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand andersluidend werd bedongen.

2.De verzending van onze goederen geschiedt op risico van de koper.

3.Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen,de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

4.De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

5.Leveringstermijnen zijn indicatief meegedeeld, zelfs in geval van vermelding op de bestelbon; zij kunnen geenszins oorzaak zijn  van annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de koper tenzij een uiterste leveringsdatum uitdrukkelijk als voorwaarde op de bestelbon is vermeld, in welk geval de levering wordt geacht geschied te zijn op de datum van verzending door de verkoper.  Vertragingen in verzending kunnen als dusdanig nooit aanleiding zijn tot annulatie, verbreking of schadevergoeding.

6.Elk protest dient te gebeuren binnen de zeven dagen na facturatiedatum of levering en dit steeds per aangetekende brief, bij gebreke waaraan het voor niet bestaand wordt gehouden.

7.In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.

8.Overeenkomsten met onze vertegenwoordigers of voortverkopers kunnen slechts  rechtsgevolgen teweegbrengen indien zij door de NV LUXMA schriftelijk worden bevestigd.

9.Facturen zijn contant betaalbaar behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur; alsdan wordt deze afwijkende betaaltermijn enkel op de factuur in kwestie toegepast en niet veralgemeend voor de toekomst.

10.In geval van laattijdige betaling worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling. Tevens zal dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals een verwijlinterest van 12% op de factuursom worden aangerekend, desgevallend verhoogd met de kosten van aanmaning, wisselprotest, bankkosten enz.

11.Geleverde en gefactureerde goederen blijven eigendom van de NV LUXMA tot volledige betaling, zodat de koper de nodige maatregelen zal treffen om te allen tijde op zijn kosten deze goederen te kunnen restitueren aan de NV LUXMA(ook i.g.v. gerechtelijk beslag, faling of doorverkoop). Zo wordt de NV LUXMA het recht voorbehouden zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen op kosten van de koper te laten terughalen zolang zij niet integraal zijn betaald. De kosten van terughaling zullen invorderbaar zijn samen met de schadevergoeding en de interesten. De NV LUXMA kan evenwel tot dergelijke  terugneming niet worden gedwongen door de koper.

12.Elke betwisting zal uitsluitend door de rechtbanken van Hasselt, dwz het Vredegerecht van het tweede kanton, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel worden gebracht, gezien alle overeenkomsten geacht worden te zijn aangegaan op onze maatschappelijke zetel en daar dienen ten uitvoer te worden gebracht.